I. Obecná Ustanovení

1. Internetový obchod provozovaný na www.prime-home.cz provozuje Rafał Kamiński podnikající pod názvem RAFAŁ JAN KAMIŃSKI, adresa místa podnikání a adresa dodání: Ostrava, Švabinského 1700/4, 70200 Ostrava-Moravská , : 03565530, D: CZ683554772, e-mailová adresa: e-mail: kancelar@prime-home.cz, telefon: +48 43 65 66,666.

2. Webové stránky www.prime-home.cz fungují za podmínek stanovených v tomto řádu.

3. Obchodní řád určuje druhy a rozsah služeb poskytovaných elektronicky internetovým obchodem www.prime-home.cz, pravidla pro poskytování těchto služeb, podmínky uzavírání a ukončování smluv o poskytování elektronických služeb a dohod o prodeji produktů, jakož i reklamační řád.

4. Každý odběratel je ve chvíli, kdy se rozhodne využívat elektronických služeb obchodu www.prime-home.cz, povinen dodržovat ustanovení těchto pravidel.

5. Podmínkou pro dokončení objednávky v internetovém obchodě zákazníkem je přečtení řádu a přijetí jeho ustanovení v době dokončení objednávky.

6. Internetový obchod www.prime-home.cz provádí maloobchodní prodej produktů prostřednictvím internetu v České republice, Polsku a dalších zemích Evropské unie.

7. Produkty nabízené v obchodě jsou nové, bez právních vad a byly legálně uvedeny na český trh.

8. Všechny obchodní názvy, názvy produktů, názvy společností a jejich loga použité na internetových stránkách obchodu www.prime-home.cz patří jejich vlastníkům a jsou používány pouze pro účely identifikace. Mohou to být registrované ochranné známky. Veškeré materiály, popisy a fotografie uvedené na internetových stránkách obchodu www.prime-home.cz slouží k informačním účelům.

9. Ve věcech, na něž se tato nařízení nevztahují, platí ustanovení

a) Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.)

b) O ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.)

c) Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.). Smlouvy uzavřené do 31.12.2013 a nároky z nich plynoucí se řídí občanským zákoníkem zák. č. 40/1964 Sb. případně obchodním zákoníkem zák. č. 513/1991 Sb.

II. DEFINICE

1. PRACOVNÍ DEN – jeden den od pondělí do pátku, s výjimkou svátků.

2. REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ formulář, který je k dispozici na webových stránkách www.prime-home.cz umožňující vytvoření účtu.

3. OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘformulář, který je k dispozici na webových stránkách www.prime-home.cz umožňující vytvoření objednávky.

4. KONZUMENT – fyzická osoba, která vykonává s podnikatelem právní úkon, který přímo nesouvisí s její podnikatelskou nebo profesní činností.

5. KLIENT zákazník, který má v úmyslu uzavřít s Prodávajícím Smlouvu o prodeji.

6. ÚČET – prostředky v IT systému poskytovatele služeb, označené individuálním jménem (login) a heslem, ve kterých jsou shromažďovány údaje zákazníka, včetně informací o zadaných objednávkách.

7. ŘÁDaktuální obchodní podmínky.

8. OBCHOD – Internetový obchod poskytovatele služeb působící na adrese www.prime-home.cz

9. PRODEJCE, POSKYTOVATEL SLUŽEB – Rafał Kamiński podnikající pod názvem RAFAŁ JAN KAMIŃSKI, Ostrava, Švabinského 1700/4, 70200 Ostrava-Moravská , : 03565530, D: CZ68355477.

10. SYSTÉM NÁZORU – elektronická služba, která je klientovi poskytována poskytovatelem služby, což umožňuje zveřejnění názorů na průběh a provedení transakce.

11. PRODUKT – pohyblivá položka nebo služba dostupná v obchodě, která je předmětem obchodní smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím.

12. PRODEJNÍ SMLOUVA – Smlouva o prodeji produktů uzavřená mezi zákazníkem a prodávajícím prostřednictvím obchodu.

13. UŽIVATEL SERVISU – fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, jejíž právní řád poskytuje právní způsobilost prostřednictvím Elektronické služby.

14. ELEKTRONICKÁ SLUŽBA – služba elektronicky poskytovaná poskytovatelem služby zákazníkovi prostřednictvím obchodu.

15. OBJEDNÁVKAprohlášení z vůle zákazníka představující nabídku na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím.

16. NEWSLETTER – Elektronická služba umožňující příjemci předplatit si a obdržet bezplatné e-mailové informace od poskytovatele služeb týkající se produktů dostupných v obchodě na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem.

III. TYP A ROZSAH ELEKTRONICKÝCH SLUŽEB

1.Poskytovatel služby umožňuje používání elektronických služeb prostřednictvím obchodu, jako jsou:

a) uzavírání prodejních smluv,

b) vedení účtu v obchodě,

c) používání Newsletteru,

d) zveřejňování recenzí

2. Poskytování elektronických služeb pro uživatele služeb v obchodě se provádí za podmínek uvedených v tomto řádu.

3. Poskytovatel služby má právo zveřejňovat reklamní obsah na webových stránkách obchodu. Tento obsah je nedílnou součástí obchodu a materiálů v něm obsažených.

IV. PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ A UZAVÍRÁNÍ SMLUV O POSKYTOVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH SLUŽEB

1. Poskytování elektronických služeb uvedených v kapitole III 1 řádu poskytovatelem služeb je bezplatná.

2. Doba, na kterou je smlouva uzavřena:

a) smlouva o poskytování elektronických služeb spočívající ve vedení účtu v obchodě se uzavírá na dobu neurčitou.

b) smlouva o poskytování elektronických služeb spočívající v možnosti složení objednávky v obchodě je uzavřena na dobu určitou a zaniká složením objednávky nebo ukončením jejího podání zákazníkem.

c) smlouva o poskytování elektronických služeb spočívající v používání Newslettera se uzavírá na dobu neurčitou.

d) Smlouva o poskytování elektronických služeb spočívající na zveřejnění recenze je uzavřena na dobu určitou a je ukončena zveřejněním recenze nebo ukončením jejího zveřejňování příjemcem služby.

3. Technické požadavky nezbytné pro spolupráci se systémem ICT používaným poskytovatelem služeb:

a) počítač s přístupem na internet,

b) přístup k elektronické poště,

c) internetový prohlížeč,

d) povolení cookies a Javascriptu v internetovém prohlížeči.

4. Odběratel je povinen používat internetový obchod způsobem, který je v souladu se zákonem a morálkou s ohledem na osobní práva a práva duševního vlastnictví třetích osob.

5. Odběratel je povinen zadávat údaje v souladu se skutečným stavem.

6. Odběrateli je zakázáno poskytovat protiprávní obsah.

V. PODMÍNKY PRO UZAVÍRÁNÍ PRODEJNÍCH SMLUV

1. Informace na internetových stránkách obchodu nepředstavují nabídku ve smyslu zákona. Odesláním objednávky odběratel předloží nabídku ke koupi určitého produktu za podmínek uvedených v jeho popisu.

2. Cena produktů uvedená na webových stránkách obchodu je uvedena v českých korunách (CZK) a zahrnuje všechny komponenty včetně DPH, cel a všech ostatních komponentů. Cena nezahrnuje náklady na dopravu.

3. Cena produktů uvedená na webových stránkách obchodu je závazná v době, kdy odběratel odesílá objednávku. Tato cena se nezmění bez ohledu na změny cen v obchodě, které mohou vzniknout ve vztahu k jednotlivým produktům po odeslání objednávky odběratelem.

4. Produkty v rámci akce (výprodeje) mají omezený počet položek a jejich objednávky budou zpracovávány v pořadí jejich přijetí do vyčerpání zásob daného produktu.

5. Odběratel není povinen registrovat účet v obchodě za účelem objednávání.

6. Objednávky je možno provádět:

a) přes webovou stránku pomocí objednávkového formuláře (Obchod

www.prime-home.cz) – 24 hodin denně po celý rok,

b) prostřednictvím e-mailu na adresu: kancelar@prime-home.cz,

c) telefonicky na čísle: +420 731 077 146, během pracovní doby obchodu

7. Obchod zpracovává objednávky přijaté od pondělí do pátku v pracovní době obchodu, tj. od 9:00 do 17:00 v pracovních dnech. Objednávky přijaté během pracovních dnů po 17:00 hod., v sobotu, neděli a svátky, budou zpracovány následující pracovní den.

8. Uzavření kupní smlouvy.

a) Pro uzavření kupní smlouvy je nutné, aby odběratel íve uskutečnil objednávku způsobem, jaký umožňuje prodávající.

b) Po přijetí objednávky prodávající neprodleně potvrdí jeji přijetí prostřednictvím e-mailu, který je zaslán na adresu zákazníka. Zpráva obsahuje navrhovaný obsah kupní smlouvy, zejména: číslo a datum objednávky, údaje o zakoupeném produktu, cenu a způsob platby, údaje smluvních stran, místo, způsob a cenu dopravy.

c) V případě akceptace obsahu zprávy a smlouvy uvedené v bodě 8 písm. a) Prodávající přijímá objednávku k ralizaci, která způsobí, že zákazník je objednávkou vázán. Objednávka je přijata k realizaci zasláním e-mailu, který obsahuje: potvrzení všech podstatných prvků objednávky, prohlášení o právu odstoupit od smlouvy, instrukce o právu odstoupit od smlouvy tohoto řádu.

d) Po obdržení e-mailu odběratelem, který je uveden v bodě 8 e) je mezi odběratelem a prodávajícím uzavřena kupní smlouva.

9. Každá Smlouva o prodeji bude potvrzena dokladem o koupi (pokladní doklad nebo daňový doklad), který bude součástí dodávky.

VI. PODMÍNKY PRO UKONČENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH SLUŽEB

1. Ukončení smlouvy o poskytování elektronických služeb:

a) Ukončení se může týkat smlouvy o poskytování elektronických služeb s nepřetržitým a neomezeným trváním (např. vedení účtu).

b) Odběratel služby může vypovědět smlouvu s okamžitou účinností a bez uvedení důvodů zasláním příslušného prohlášení e-mailem na adresu: kancelar@prime-home.cz

c) Poskytovatel služby může vypovědět smlouvu o poskytování elektronických služeb s nepřetržitým a neomezeným trváním v případě, že odběratel služby poruší pravidla, a to zejména v případě, že po neúčinné předchozí výzvě k zastavení porušování stanoví protiprávní obsah a stanoví přiměřenou lhůtu. V takovém případě smlouva zaniká po uplynutí 7 dnů ode dne podání prohlášení o záměru smlouvu vypovědět (výpovědní lhůta).

d) Ukončení vede k zániku právního vztahu s pravomocí do budoucna.

2. Poskytovatel služby a odběratel služby může kdykoli po dohodě obou stran vypovědět smlouvu o poskytování elektronických služeb.

VII. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Zákazník, který je zároveň spotřebitelem, který uzavřel smlouvu na dálku, může od ní odstoupit bez udání důvodu, a to do 14 dnů předložením příslušného písemného prohlášení. Pro splnění této lhůty postačí zaslat prohlášení o odstoupení od smlouvy, které je poskytováno obchodem.

2. V případě odstoupení od smlouvy je kupní smlouva považována za neplatnou a spotřebitel je zproštěn všech závazků. To, co strany poskytovaly, je vráceno beze změny, pokud změna nebyla nutná v rámci řádného řízení. Vrácení by se mělo uskutečnit okamžitě, nejpozději do 14 dnů.

3. Spotřebitel je zodpovědný za snížení hodnoty produktu v důsledku jeho použití způsobem, který přesahuje rámec toho, co je nezbytné pro jeho účel a jeho fungování.

4.Prodávající vrátí hodnotu produktu spolu s náklady na jeho dodání stejným způsobem platby, jaký použil odběratel, pokud se odběratel výslovně nedohodl na jiném způsobu vrácení, který pro něj nevyžaduje žádné náklady.

5. Pokud si odběratel zvolí způsob dodání produktu jiný než nejlevnější způsob doručení, který nabízí obchod, není prodávající povinen vrátit dodatečné náklady, které vznikly odběrateli.

6. Odběratel, který odstoupí od kupní smlouvy v souladu s bodem 1 této kapitoly nese pouze náklady na vrácení výrobku prodávajícímu.

7. Čtrnáctidenní lhůta, ve které může odběratel od smlouvy odstoupit, se počítá ode dne, kdy odběratel výrobek převzal.

8. Právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku není odběrateli umožněno v případě kupní smlouvy:

a) ve které je předmětem služby nepředpřipravený předmět vyrobený podle specifikace spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb

b) ve které je předmětem služby služba a pokud prodávající plně poskytl službu s výslovným souhlasem spotřebitele, který byl informován před zahájením této služby, že po splnění služby prodávajícím ztrácí právo odstoupit od smlouvy.

9. Právo na odstoupení od kupní smlouvy má jak prodávající, tak zákazník (spotřebitel) v případě, že druhá strana neplní své povinnosti v přesně stanovené lhůtě.

VIII. VÝHRADNÍ PRÁVA

1. Veškerý obsah zveřejněný na webových stránkách www.prime-home.cz využívá ochranu autorských práv a je vlastněn Rafał Kamiński podnikající pod názvem RAFAŁ JAN KAMIŃSKI, adresa místa podnikání a adresa pro doručení : Ostrava, Švabinského 1700/4, 70200 Ostrava-Moravská , : 03565530, D: CZ68355477. Příjemce služby nese plnou odpovědnost za škodu způsobenou Poskytovateli služeb vyplývající z použití jakéhokoliv obsahu na webových stránkách www.prime-home.cz bez souhlasu Poskytovatele služby.

2. Jakékoli zneužití kýmkoliv kteréhokoliv z prvků, které tvoří obsah a obsah webových stránek www.prime-home.cz, bez výslovného písemného souhlasu poskytovatele služeb, je porušením autorských práv poskytovatele služeb a má za následek občanskou a trestní odpovědnost.

IX. USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE PODNIKŮ (B2B)

a.i.1. Tato kapitola obsahuje ustanovení pouze pro odběratele, kteří nejsou spotřebiteli.

a.i.2. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s odběratelem, který není spotřebitelem, do 14 pracovních dnů ode dne jeho uzavření. Odstoupení od kupní smlouvy v tomto případě se může uskutečnit bez udání důvodu a nevede k žádným nárokům ze strany objednatele, který není spotřebitelem ve vztahu k prodávajícímu.

a.i.3.Prodávající má právo omezit platební metody, které jsou k dispozici spotřebitelům, kteří nejsou spotřebiteli, včetně požadavku na předčasné splacení části nebo celé prodejní ceny bez ohledu na způsob platby zvolený zákazníkem a na fakt, že kupní smlouva byla uzavřena.

a.i.4. Přínosy a břemena související s produktem a riziko náhodné ztráty nebo poškození produktu přechází na zákazníka, který není spotřebitelem ve chvíli, kdy prodávající předá produkt dopravci. Prodávající v takovém případě neodpovídá za případné ztráty, ztráty nebo poškození produktu vzniklé ve chvíli převzetí produktu k přepravě, až do jeho doručení zákazníkovi, jakož i za prodlení při přepravě zásilky.

a.i.5. V případě zaslání produktu zákazníkovi prostřednictvím dopravní služby, je zákazník, který není spotřebitelem, povinen provést prohlídku zásilky včas a způsobem, který je vhodný pro zásilky tohoto typu. Pokud zjistí, že během přepravy došlo ke ztrátě nebo poškození produktu, je povinen provést veškerá opatření nezbytná k určení odpovědnosti dopravce.

a.i.6. Poskytovatel služby může s okamžitou platností vypovědět smlouvu o poskytování elektronických služeb a bez uvedení důvodů zaslat zákazníkovi, který není spotřebitelem, výpověď.

X. ÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouvy uzavřené prostřednictvím obchodu jsou uzavřeny v souladu s ceským právem.

2. V případě neslučitelnosti kterékoli části nařízení s příslušným právem se v případě pochybného
ustanovení nařízení použijí příslušná ustanovení polského práva.

3. Jakékoli spory vzniklé ve věci smluv o prodeji mezi obchodem a spotřebiteli ,budou vyřešeny nejprve
jednáním s úmyslem smírného urovnání sporu. Pokud by to však nebylo pro některou ze stran možné
nebo uspokojivé, budou spory řešeny příslušným společným soudem v souladu s bodem. 4 této kapitoly.

4. Soudní řešení sporu
a) Veškeré spory vzniklé mezi poskytovatelem služeb a zákazníkem (klientem), který je také
spotřebitelem, budou předloženy příslušným soudům v souladu s ustanoveními občanského soudního
řádunr. 634/1992 Sb.

b) Případné spory vzniklé mezi poskytovatelem služeb a klientem (zákazníkem), který není
spotřebitelem, budou předloženy soudu příslušnému pro sídlo poskytovatele služeb.

5. Klient, který je spotřebitelem, má také právo použít mimosoudní řešení sporů, zejména předložením
žádosti o mediaci nebo žádosti o přezkoumání věci rozhodčím tribunálem po reklamačním řízení (žádost
lze stáhnout na internetových stránkách http://www.coi.cz).
Spotřebitel může také využít bezplatnou pomoc mluvčího města
spotřebitelů nebo sociální organizace, jejíž zákonné úkoly zahrnují ochranu spotřebitele.
Mimosoudní nároky po reklamačním řízení jsou bezplatné.

6. Spotřebitel, a účelem smírného urovnání sporu, může především podat stížnost prostřednictvím
online platformy online řešení sporů, která je k dispozici na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Více informací

Podívejte se na naše faq sekce